Mr. Ishwor Devkota

(1999-2001, 2004-2007)

 
 
Mrs.Annapurna Deo

 (2002-2003)

 
 
Mr.Nagendra Neupane

 (2008-2009)

 
 
Mr.Arun Dhital

(2010-2011)

 
 
Mr. Shailendra Devkota

(2012-2013)

 
 
Dr.Thakur Karki

 (2014-2015)

 
 
Dr. Sushama Pradhan

(2016-2017)

 
 
Dr Batu Sharma Kuikel

(2018-2019)

 
 
Mr. Rabindra Karki

(2020-2021)